REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW
WWW.STRIKEKINGFESTIVAL.PL
§1 Zasady ogólne

 1. STRIKEKING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie na os. Avia 4/79 (31-877), KRS 0001042093, NIP 6751783810,
  REGON 525616045, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł (dalej jako
  „Spółka”) prowadzi sprzedaż detaliczną biletów (dalej jako „Bilet”) za
  pośrednictwem strony internetowej prowadzonej przez Spółkę pod adresem
  www.strikekingfestival.pl (dalej jako „Strona”), której zasady określa
  niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”).
 2. Podmiotem świadczącym usługę PayU na rzecz nabywców jest PayU S.A. z
  siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 90 (60-324), KRS 0000274399, NIP
  77908495, kapitał zakładowy 4.000.000 zł (dalej jako „Operator”). Operator
  realizując usługę PayU występuje jako dostawca usług płatniczych w
  rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych.
  Organem sprawującym nadzór nad Operatorem jest Komisja Nadzoru
  Finansowego.
 3. Regulamin znajduje zastosowanie zarówno do sprzedaży Biletów na imprezy
  własne Spółki, jak również na imprezy organizowane przez osoby trzecie, w
  którym to przypadku Spółka działa jako pośrednik w sprzedaży Biletów w
  imieniu i na rzecz organizatora imprezy.
 4. Pod pojęciem Bilet rozumiany jest dokument (w formie fizycznej lub
  elektronicznej) uprawniający do udziału w imprezie (dalej jako
  „Wydarzenie”).
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z nabywcami
  Biletów.
 6. Ceny podane na Stronie są cenami brutto, uwzględniającymi podatek VAT.
 7. Przed zakupem, nabywca zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem
  Wydarzenia, do uczestnictwa w którym uprawnia Bilet, regulaminem obiektu,
  w którym odbywa się Wydarzenie oraz niniejszym Regulaminem. Poprzez
  zakup biletu nabywca akceptuje treść ww. regulamin i zobowiązuje się do
  nich stosować.
  §2 Zamówienia
 8. Zamówienia Biletów można dokonywać poprzez wypełnienie i przesłanie za
  pomocą odpowiedniej funkcjonalności Strony elektronicznego formularza
  zamówienia dostępnego na Stronie.
 9. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez nabywcę w formularzu
  prawidłowych danych pozwalających na jego weryfikację nabywcy i
  ewentualnego odbiorcy Biletu.
 10. Dla stron wiążące są informacje zawarte na Stronie podczas zamawiania
  Biletu, w szczególności jego cena, forma i charakterystyka oraz sposób jego
  dostarczenia.
 11. Informacje znajdujące się na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu
  przepisów Kodeksu cywilnego. Nabywca poprzez złożenie formularza składa
  ofertę zakupu określonego Biletu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w
  momencie odnotowania uiszczenia ceny za Bilet na rachunku bankowym
  należącym do Spółki zgodnie z ustaloną ceną Biletu.
 12. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie danych w
  formularzu zamówienia przez nabywcę.
 13. Podczas jednej transakcji możliwy jest zakup maksymalnie 5 Biletów jednego
  rodzaju.
 14. W terminie 7 dni roboczych od dnia przesłania formularza, nabywca
  otrzymuje od Spółki wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia
  na Bilet oraz zawierającą stosowne dane pozwalające na uiszczenie ceny
  Biletu.
 15. Bilet zarezerwowany jest dla danego nabywcy do momentu upływu terminu
  na dokonanie płatności ceny Biletu. Po bezskutecznym upływie ww. okresu
  zamówienie zostaje anulowane.
  §3 Sposoby płatności
 16. Cenę Biletu można uiścić wyłącznie poprzez przelew bankowy na dane
  rachunku bankowego należącego do Spółki wskazane w wiadomości e-mail
  potwierdzającej złożenie zamówienia lub za pośrednictwem oferowanej
  usługi PayU.
 17. Do ceny Biletu doliczana jest opłata dodatkowa w postaci opłaty za przesyłkę
  lub opłaty manipulacyjnej, w zależności od wybranej formy dostawy Biletu.
  §4 Płatność bezpośrednia
 18. Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia ceny Biletu w terminie 2 dni od dnia
  otrzymania wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie złożenia
  zamówienia. Brak zapłaty ceny w powyższym terminie skutkuje anulacją
  zamówienia.
 19. Za zapłatę ceny uważa się moment zaksięgowania wpłaty na rachunku
  bankowym należącym do Spółki i wskazanym w wiadomości e-mail
  potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 20. Za zakupione Bilety można otrzymać fakturę VAT, pod warunkiem
  zgłoszenia Spółce takiej woli oraz podania danych do faktury i numeru
  zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres Spółki
  w terminie 7 dni od dnia zapłaty ceny za Bilet.
 21. Nabywca zobowiązany jest do zachowania dowodu zakupu Biletu.
  §5 Płatność za pośrednictwem systemu PayU
 22. Operator świadcząc usługę PayU na rzecz nabywcy dokonuje przekazania
  otrzymanych środków na rachunek płatniczy Spółki nie później niż w
  terminie do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Operatora
  zlecenia płatniczego od nabywcy. Otrzymanie zlecenia płatniczego przez
  Operatora następuje w dniu, w którym rachunek bankowy Operatora
  płatności został uznany kwotą wynikającą z przelewu dokonanego przez
  nabywcę.
 23. Operator świadczy usługę PayU na podstawie złożonego przez nabywcę
  zlecenia płatniczego, którego złożenie następuje poprzez wypełnienie
  formularza zgłoszeniowego, w którym nabywca wskazuje Spółkę, kwotę
  wpłaty oraz tytuł prawny do dokonania wpłaty. Brak wymaganej wpłaty w
  ciągu 10 dni od daty złożenia wniosku powoduje automatyczne
  unieważnienie zlecenia.
 24. Operator świadcząc usługę PayU na rzecz Spółki prowadzi rachunek
  płatniczy Spółki oraz na zlecenie Spółki dokonuje przekazania środków
  zgromadzonych na rachunku płatniczym na rachunek bankowy wskazany
  przez Spółkę lub przekazem pocztowym. Usługa PayU dla Spółki powadzona
  jest na podstawie umowy ramowej.
 25. W ramach usługi PayU Operator obsługuje:
  a. płatności dokonywane w drodze przelewów elektronicznych,
  obejmujące płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim
  dokonywane w drodze przelewów internetowych,
  b. płatności dokonywane w drodze przelewów tradycyjnych
  dokonywanych poza siecią Internet lub innych przelewów
  elektronicznych,
  c. płatności dokonywane przy użyciu kart płatniczych, obejmujące
  płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami
  płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji
  transakcji w środowisku internetowym,
  d. płatności dokonywane za pomocą innych metod udostępnionych przez
  Operatora, umożliwiających spłatę zobowiązań nabywców wobec
  Spółki.
 26. Wykaz form płatności udostępnionych w ramach usługi płatności kartami
  płatniczymi:
  a. Karty organizacji Visa:
  i. kredytowe i z odroczoną płatnością;
  ii. debetowe;
  iii. biznesowe
  b. Karty organizacji MasterCard:
  i. kredytowe i z odroczoną płatnością;
  ii. debetowe;
  iii. biznesowe;
  iv. kredytowe;
  v. debetowe;
  vi. biznesowe;
  vii. Maestro
  §4 Odbiór Biletu
 27. Warunkiem wydania Biletu jest zapłata ceny za Bilet oraz opłat dodatkowych
  naliczanych w związku z wyborem jego formy i sposobu dostawy.
 28. Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności informacji
  umieszczonych na Bilecie z danymi zawartymi w zamówieniu.
 29. Nabywca uprawniony jest do wyboru formy Biletu i sposobu jego dostawy
  spośród oferowanych poniżej:
  a. bilet fizyczny w formie zadrukowanego blankietu wysyłany na terenie
  Polski za pośrednictwem firm wysyłkowych;
  b. bilet w formie pliku elektronicznego wysłanego na adres e-mailowy
  wskazany w zamówieniu z możliwością jego wydruku przez nabywcę
  we własnym zakresie.
 30. W przypadku zamieszczenia na Stronie informacji w zakresie formy i dostawy
  Biletów różniącej się w swojej treści od zapisów Regulaminu, obowiązujące są
  informacje opublikowane na Stronie.
 31. W przypadku wybrania formy fizycznej Biletu, będzie on dostarczany
  nabywcy za pośrednictwem firmy wysyłkowej w terminie 3 dni roboczych od
  dnia zapłaty ceny za Bilet.
 32. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za Bilety utracone lub zagubione przez
  firmę wysyłkową oraz za wszelkie opóźnienia w dostawie. Wszelkie
  roszczenia skierowane do Spółki w tym zakresie zostaną przekazane przez
  Spółkę do podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie Biletu.
 33. W przypadku wybrania formy elektronicznej Biletu, będzie on dostarczony
  nabywcy za pośrednictwem wiadomości e-mail na wskazany przez nabywcę
  w formularzu zamówienia adres e-mail w terminie 3 dni roboczych od dnia
  zapłaty ceny za Bilet.
 34. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia
  oraz rozpowszechnienia Biletu elektronicznego.
 35. W przypadku gdy dostarczony Bilet będzie nieczytelny, uszkodzony lub
  niezgodny ze złożonym zamówieniem, nabywca powinien niezwłocznie,
  jednak nie później niż w terminie 7 dni od dostarczenia Biletu oraz nie później
  niż na 7 dni przed datą Wydarzenia, zgłosić ten fakt Spółce za pośrednictwem
  wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail Spółki ujawniony na Stronie.
  §5 Odwołanie lub zmiana zamówienia
 36. Zwroty Biletów przyjmowane są wyłącznie w przypadku odwołania
  Wydarzenia, zmiany jego programu, miejsca lub terminu. Spółka
  każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu na Stronie.
 37. Podstawą do zwrotu Biletu jest przedstawienie przez Nabywcę dowodu jego
  zakupu.
 38. Bilety w formie fizycznej należy odesłać wraz z dowodem zakupu przesyłką
  rejestrową na adres Spółki wskazany w Regulaminie. Koszt przesyłki ponosi
  nabywca. Zwrot pieniędzy za Bilet zostanie przekazany wyłącznie na
  rachunek bankowy, z którego realizowana była płatność za Bilet.
 39. W przypadku zwrotu Biletu w formie elektronicznej należy przesłać stosowną
  wiadomość e-mail na adres e-mail Spółki ujawniony na Stronie. Zwrot
  pieniędzy za Bilet zostanie przekazany wyłącznie na rachunek bankowy, z
  którego realizowana była płatność za Bilet.
 40. Spółka informuje, że zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
  prawach konsumenta (DzU 2014, poz.827), Klientowi nie przysługuje prawo
  do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w trybie określonym w art.
  27 ww. ustawy.
  §6 Reklamacje
 41. Nabywca może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie
  nie zostały zrealizowane lub zostały zrealizowane niezgodnie z jego
  postanowieniami.
 42. Reklamację można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na adres
  Spółki ujawniony w Regulaminie lub adres e-mail info@strikekingfestival.pl
 43. Spółka rozpatruje złożoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej
  otrzymania.
 44. Nabywca wyraża zgodę na to, aby odpowiedź na reklamację została przesłana
  na ujawniony przez nabywcę adres e-mail.
  §7 Ochrona danych i własność intelektualna
 45. Składając zamówienie nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
  osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 46. Nabywca może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Spółki
  materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. Taka
  zgoda może być w każdej chwili cofnięta.
 47. Nabywca ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty.
 48. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na
  Stronie (w tym zdjęć i opisów biletów) bez pisemnej zgody właściciela Strony.
  §8 Wejście w życie i zmiany
 49. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie.
 50. Spółka zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w
  życie z dniem ich publikacji na Stronie.
  §9 Zapisy końcowe
 51. Spółka dokłada wszelkich starań, by usługi świadczone w ramach Strony były
  na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego
  zawieszenia dostępności Strony przypadku konieczności przeprowadzenia
  prac konserwacyjnych. Nabywca winien sygnalizować wszelkie
  nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony.
 52. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów
  serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany
  przez nabywcę oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez
  oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez nabywcę.
 53. Odpowiedzialność za przebieg Wydarzenia na które sprzedawane są Bilety
  ponosi jego organizator.
 54. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą
  miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
 55. W razie sporów z nabywcą, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd
  powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.
  POLITYKA PRYWATNOŚCI
  §1 Postanowienia ogólne
 56. Niniejsza polityka ochrony prywatności (dalej jako „Polityka”) określa sposób
  zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych
  do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu
  internetowego w domenie www.strikekingfestival.pl (dalej jako „Strona”).
 57. Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony jest
  STRIKEKING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
  Krakowie na os. Avia 4/79 (31-877) (dalej jako „Administrator”).
 58. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).
 59. Zbierane przez Administratora dane będą:
  a. przetwarzane zgodnie z prawem;
  b. przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane
  dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich
  są przetwarzane;
  d. przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
  przetwarzania.
  §2 Cel i podstawy prawne przetwarzania danych
 60. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju
  oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz
  poszczególnych jego funkcjonalności.
 61. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  a. rejestracji konta, weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz realizacji
  umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z
  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w
  szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta
  Użytkownika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6
  ust. 1 lit. b RODO);
  b. umożliwienia Użytkownikowi składania zamówień za pośrednictwem
  Strony, przy użyciu dedykowanego formularza, weryfikacji tożsamości
  Użytkownika oraz realizacji umowy sprzedaży zawieranej z
  Użytkownikiem;
  c. komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych
  informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co
  stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO);
  d. promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych
  oraz swoich Partnerów poprzez kierowanie drogą elektroniczną
  Informacji marketingowych (newsletter) o ile Użytkownik wyraził
  zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail
  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  e. udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio
  powiązanej z działalnością Administratora, o ile Użytkownik wyraził
  zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail
  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  f. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie
  uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu
  weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla
  optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności
  Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  g. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi
  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
  polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 62. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest
  dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych
  funkcjonalności Strony.
  §3 Okres przetwarzania danych osobowych
 63. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje
  aktywnym Użytkownikiem Strony (posiada konto Użytkownika), a po tym
  czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa,
  dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej
  niż 3 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną.
 64. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
  zamówienia złożonego za pośrednictwem Strony, a po tym czasie przez okres
  niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub
  obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 3 lat liczone
  od dnia odbycia się Wydarzenia, na które zamówione zostały bilety.
 65. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu
  wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma
  wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym
  wycofaniem.
  §4 Informacje o przetwarzaniu
 66. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
  a. podmiotom powiązanym z Administratorem;
  b. podmiotom współpracującym z Administratorem;
  c. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i
  obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne;
  d. podmiotom obsługującym płatności internetowe;
  e. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe;
  f. kancelariom prawnym.
 67. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą przekazywane
  poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
  §5 Prawa Użytkowników
 68. Użytkownik Strony ma prawo:
  a. dostępu do treści swoich danych osobowych;
  b. sprostowania danych;
  c. usunięcia danych;
  d. ograniczenia przetwarzania danych;
  e. przenoszenia danych;
  f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na
  podstawie prawienie usprawiedliwionego interesu administratora;
  g. wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody
  przed jej wycofaniem.
 69. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego
  prawa i wolności.
 70. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego
  podejmowania decyzji w tym do profilowania.
  §6 Postanowienia końcowe
 71. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej
  Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników
  wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone.
 72. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie
  poinformowany poprzez komunikat dostępny na Stronie.